Proves Lliures de Graduat (GES)
Proves lliures de Graduat 
 Quan s’han de presentar les sol·licituds?

 Convocatòries i terminis d'inscripció.

Durant l'any 2018 hi ha previstes dues convocatòries: una primera, a realitzar el dia 26 de 
gener de 2018, i una segona, el dia 8 de juny de 2018.

Els tràmits associats a la sol·licitud d'inscripció en aquestes proves s'han de formalitzar:

- 1a convocatòria: del 2 de novembre a l'1 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
- 2a convocatòria: del 12 de març al 20 d'abril de 2018, ambdós inclosos.

 Les instàncies, que es poden obtenir en aquesta mateixa web en de més avall “Quina documentació he d’aportar?” , s'hauran d'entregar en l'Ajuntament de Cullera (finestra única) o en qualsevol PROP en les dates indicades adjuntant fotocòpia del certificat de les assignatures aprovades anteriorment i focòpia del DNI o NIE. 

Contestem a les preguntes que segurament us esteu fent sobre aquestes proves:

 - Què s'obté amb aquestes proves? 

En un únic examen en un sol dia, en dues sessions de de matí i de vesprada es pot obtenir el Graduat en Educació Secundària. 

- Qui es pot presentar? 

Es pot presentar qualsevol persona que complisca, com a mínim, divuit anys en l'any actual. No és necessari tenir cap altra titulació o estudis.

 - Quan puc inscriure'm? 

La incripció s'ha de fer de manera telemàtica:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638

S'ha de presentar la instància durant el mes d'abril per a la convocatòria de juny; i durant la segona quinzena d'agost i primera setmana de setembre per a la convocatòria d'octubre.

 - On he de presentar la instància?

Una vegada registrada la inscripció telemàtica, la documentació generada haurà de ser impresa i firmada per les persones interessades.
 Esta documentació serà presentada, preferentment, en la direcció territorial competent en matèria d'educació, en l'àmbit de gestió de la qual desitgen realitzar la prova:

 * REGISTRO DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ-Castellón
AV. DEL MAR, 23
12003-Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel.: 012

* REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT-Alicante
C/ CARRATALÁ, 47
03007-Alacant/Alicante
Tel.: 012

* REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA-Valencia
C/ GREGORI GEA, 14
46009-València
Tel.: 012

La pot presentar en qualsevol oficina PROP de València, però com que Cullera disposa de finestreta única pots entregar-la a l'Ajuntament en el registre.

 - Quina documentació he de presentar? 


- En cas de sol•licitar convalidació d'assignatures:

DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA (original o fotocòpia compulsada):

(Esta documentació només haurà de presentar-se en cas de tindre superades àrees de 4t curs d'ESO, mòduls en altres convocatòries de les proves per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, mòduls del 2n nivell del cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes, mòduls del 2n nivell de PQPI o àmbits del 2n curs de PDC).
- Certificat de qualificacions d'àrees superades de 4t curs d'ESO.
- Certificat de qualificacions de mòduls superats en altres convocatòries de la prova per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Certificat de qualificacions de mòduls superats del 2n nivell del cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes.
- Certificat acadèmic del 2n nivell de Programes de Qualificació Professional Inicial.
- Certificat de qualificacions del 2n curs del Programa de Diversificació Curricular.

 - Puc demanar l'exempció de Valencià? 

Si no donares Valencià quan estudiares, per residir fora de la Comunitat Valenciana o perquè no es donava com a matèria obligatòria, pots demanar l'exempció de Valencià. Per fer-ho hauràs d'emplenar l'original i la còpia de la següient instància i adjuntar fotocòpia del teu llibre d'escolaritat i un certificat d'empadronament. 


 - Cal pagar alguna cosa? 

No. La inscripció és gratuïta. 

- Quan i on es realitzaran les proves? 

Les proves es realitzaran el divendres dia 8 de juny de 2012. El lloc de realització de les proves i els llistats d'admesos, es faran públics a partir del dia 30 de maig de 2012 en la Direcció Territorial d'Educación de VALENCIA i en aquesta pàgina posarem un enllaç.

 - En què consistix l’examen? 

- La prova versarà sobre continguts relatius als mòduls següents: Valencià; Castellà; Llengua Estrangera; Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia; El món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals. (Els continguts i criteris d'avaluació de referència de cada un d'estos mòduls són els establits en l'annex I del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, en què s'establix el currículum de la Formació Bàsica de les Persones Adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària)

 - La prova se celebrarà en sessions de matí i vesprada: 
 a) La sessió de matí s'iniciarà a les 09.30 hores i finalitzarà a les 14.00 hores, i es dedicarà íntegra a la primera i segona part de la prova. La primera part constarà de continguts dels mòduls següents: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia. Esta part es realitzarà des de les 9.30 fins a les 11.30 hores. D'11.30 hores a 12.00 hores hi haurà un període de descans. La segona part constarà de continguts dels mòduls següents: El món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals, i es realitzarà des de les 12.00 a les 14.00 hores.

 b) La sessió de vesprada, que començarà a les 16.00 hores, i finalitzarà a les 19.30 hores, es dedicarà a la tercera part de la prova que contindrà continguts dels mòduls següents: Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.

 - Hi ha models d'examen? 

Sí, en la següent pàgina et pots descarregar els exàmens que han eixit en els últims anys: 


- Com prepare els exàmens?

 Disposes de temaris d'algunes de les assignatures en el següent enllaç