Proves lliures Batxillerat

Estes proves permeTen que aquelles persones que no estiguen cursant ensenyaments de Batxillerat en règim diürn, nocturn o a distància disposen d'una convocatòria anual per a examinar-se de manera lliure per a l'obtenció del títol de Batxiller. Per això, únicament hauran de tindre 20 anys a l'any de realització de la provaja que no s'exigix cap requisit acadèmic previ. 
 
Estos exàmens obrin les portes a les Proves d'Accés a la Universitat, a l'accés directe a cicles formatius de Grau Superior i a llocs de treball tant al sector públic com privat que exigixen la titulació de Batxillerat.

Els exàmens es realitzaran en un únic dia i de manera simultània als instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.

La prova consta de tres exercicis en els quals l'alumnat haurà de demostrar que ha assolit els objectius del Batxillerat en matèries comunes lingüístiques i no lingüístiques i en cadascuna de les modalitats elegides (Ciències i Tecnologia; Humanitats i Ciències Socials o Arts).

Exercici A: Matèries comunes d'àmbit lingüístic (a triar una de les tres opcions): 
  • Castellà (Llengua i literatura) + Valencià (Llengua i Literatura) + Anglés
  • Castellà (Llengua i literatura) + Valencià (Llengua i Literatura) + Francés
  • Castellà (Llengua i literatura) + Valencià (Llengua i Literatura) + Italià

Exercici B: Matèries comunes d'àmbit no lingüístic: Filosofia i ciutadania, Història d'Espanya i Ciències per al món contemporani. 

Exercici C: Matèries de modalitat ( a triar ) : Arts plàstiques / Arts escèniques / Opció científica / Opció tecnològica / Humanitats / Ciències Socials

L'exercici sobre matèries comunes lingüístiques tindrà tres hores de durada, mentre que el de matèries no lingüístiques durarà dos hores. Tots dos seran iguals per a tots els aspirants. Per part seua, l'exercici que versarà sobre les matèries de modalitat es desenvoluparà per espai de dos hores i mitja i serà diferenciat atenent a l'opció elegida per a cada modalitat.


MÉS INFORMACIÓ: REGULACIÓ, MODELS I EXÀMENS